Izdavanje faktura

Faktura, tj. račun, se izdaje svakom kupcu za pruženu uslugu.

Paušalac je u obavezi da ima ,,pokriće” za svaki priliv novca na račun, bilo domaći, devizni, PayPal, Payoneer – što je faktura.

Kada se izvrši određena usluga, kreira se faktura sa odgovarajućim datumom i cenom, koja se zatim šalje kupcu i na osnovu koje on vrši plaćanje za pruženu uslugu.

Faktura može biti u fizičkom ili digitalnom obliku. U kom god da je obliku, ona mora sadržati propisane elemente Zakonom o porezu na dodatu vrednost (član 42.).

Ako je faktura u elektronskom obliku, ili se iz fizičkog oblika prenosi u elektronski, dovoljno je da sadrži identifikacionu oznaku i tada je potpuno važeća bez potpisa i pečata.

Izdavanje faktura

Faktura, tj. račun, se izdaje svakom kupcu za pruženu uslugu.

Paušalac je u obavezi da ima ,,pokriće” za svaki priliv novca na račun, bilo domaći, devizni, PayPal, Payoneer – što je faktura.

Kada se izvrši određena usluga, kreira se faktura sa odgovarajućim datumom i cenom, koja se zatim šalje kupcu i na osnovu koje on vrši plaćanje za pruženu uslugu.

Faktura može biti u fizičkom ili digitalnom obliku. U kom god da je obliku, ona mora sadržati propisane elemente Zakonom o porezu na dodatu vrednost (član 42.).

Ako je faktura u elektronskom obliku, ili se iz fizičkog oblika prenosi u elektronski, dovoljno je da sadrži identifikacionu oznaku i tada je potpuno važeća bez potpisa i pečata.